Marsa Home Page

Holy Trinity NSW

Marsa Photos

Holy Trinity Church

Maria Regina Church

Marsa Story

Holy Trinity Band

Maria Regina Band

Trinity Sydney Australia

Marsa Regatta

St Michael F.C.

Marsin Overseas

Marsa Scouts

Marsa Sports Club

M.U.S.E.U.M

Fergha Ewkaristika

Marsa Horse Racing

Guest Book

 

Fergha Ewkaristika
Qed nuruh xejn imhabba generuza lill-mahbub Gesu Gessu Ewkaristija It-twegiba ghal din il-mistoqsija ghandha taghmlilna kuragg matul dan ix-xahar li jfakkarna fil-festi tal-Qalb Imqaddsa ta Gesu ta Corpus Domini , il-festa tal-Gisem u d-Demm tas-Sinjur 0taghna Gesti Kristu. Huti, tista tkun ukoll canfira siekta quddiem il-faqar ta nuqqas generosita fl imhabba lejn dak li hu dejjem il ferh u l hena ta hajjitna kollha.

Jekk tassew naghtu 1-ewwel post liIl-Mulej Gesu f hajjitna ma nsibuhiex bi tqila biex niccahdu minn xi haga ghal qalbna u Ii ma tiswilniex ghall-hajja ta dejjem. Jekk qalbna noffruhielu kontinwament zgur li ma tkunx marbuta ma dak li toffri d-dinja ghax fejn hemm it-tezor taghna hemm ukoll qalbna. Bhala membri tal-Fergha Ewkaristika ghandna niftakru li l impenn mí ghandux taghana ghalgesu m ghandux ikun bin nofs jew bil burdati, f hajja tassew nisranija jehtieg spirtu ta cahda u ta sagrificcju. Jehtieg ukoll li lil Gesu naghatuhl ahjar Ii nistghu naghtu u bla ebda trnikkir noffruhulu bil qalb kollha b ferh kbir u bi tbissima.

Min irid ikun generuz fl -lmhabbaghandu jkun lest li jilqa wko11 xi sagrificji, zghar jew kbar, li il Melej jitlob minna. Ejjew gheziez membri nkunu qalbiena fl- imhabba generuza. Huma halaqna jiehu hsiebna, jipprovdielna u jislifna z zmien ghall-konverzjoni u qdusija. Jehtieg li aktar spiss quddiemu fl Ewkaristija biex jaghtina 1-qawwa mehtiega, il-qawwa tal grazzja tieghu biex meta tasal is-siegha tal prova 1-imhabba u 1-kuragg fiI-hila taghana ma jonqsux Min irid ihobb lil Gesu jaf isib mezzu kif nersqu sikwit lejh u nsahhu bil giesem u d demm tieghu, sewwa sew kif kienu jaghmlu hutna Mlatin li waslu ghall qisma ta l altrari hitna Beati Gorg Preca , Nazju Falzon, u Maria Adeodata Pisani ....Grazzi Mulej.

Address
Kappella Fergha Ewkeristika
Trieq ic Centru Ewkaristiku,
Marsa, HMR 04
MALTA
Tel/Fax 2124230
E-Mail fergha@waldonet.net.mt

7099